Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BEANY Coffee en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BEANY Coffee en de Besteller.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt BEANY Coffee de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Besteller beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij BEANY Coffee zijn in te zien en zij op verzoek van de Besteller zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Besteller worden verstrekt op zodanige wijze dat deze door de Besteller op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Besteller langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn artikel 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de Besteller zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Het Aanbod

 1. Indien een aanbod van beperkte duur is of indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten en/of diensten door de Besteller mogelijk te maken. Als BEANY Coffee gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de BEANY Coffee niet.
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat voor de Besteller duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit houdt met name in:

Het contract

 1. De overeenkomst tussen BEANY Coffee en de Besteller komt tot stand op het moment dat de Besteller de aanbieding van BEANY Coffee accepteert door het op de website aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en daarnaast voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Tevens komt er een overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van BEANY Coffee, anders dan de aanbieding op de website, wanneer de Besteller op dezelfde wijze waarop BEANY Coffee het aanbod aan Besteller doet, de aanbieding aanvaard en daarin voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BEANY Coffee onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Besteller de overeenkomst ontbinden.
 3.  Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt BEANY Coffee passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Besteller elektronisch kan betalen, zal BEANY Coffee daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. BEANY Coffee kan zich, binnen de grenzen van de wet, op de hoogte stellen of de Besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BEANY Coffee op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. BEANY Coffee zal bij het product of de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Besteller op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten door of namens de Besteller.
 2. Bij het gebruik maken van het herroepingsrecht zal de Besteller zorgvuldig om gaan met het product en de verpakking van de koffie gesloten houden. Daarna zal de Besteller de zak koffie in originele staat en verpakking onverwijld aan BEANY Coffee retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van BEANY Coffee.
 3. Gezien de garantie van versheid van BEANY Coffee’s producten én de kwaliteit en smaken die nauw samenhangen met de versheid van deze producten, te rekenen vanaf de datum waarop de koffie wordt gebrand, kan de Besteller geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien de BEANY Coffee’s koffieproducten niet binnen 10 dagen na dato van het branden van de koffie geretourneerd zijn aan het adres van BEANY Coffee.
 4.  Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: BEANY Coffee, Modemweg 27, 3821BS Amersfoort.
 5. De koffie al geopend en is het toch niet helemaal wat u had verwacht? Misschien maakt u een vriend/vriendin of de buren ontzettend blij met de overgebleven koffie!

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van terugzending voor rekening van de Besteller.
 2. Indien de Besteller een betaling heeft verricht, zal BEANY Coffee dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Gegevensbescherming

 1. Wanneer de Besteller koffie bestelt op onze website en in het verdere contact wat wij hebben naar aanleiding van de bestelling met de Besteller, verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Hoe wij dit doen valt te lezen in onze privacyverklaring.

De prijs

 1. Speciale acties en aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt.
 2. Persoonlijke kortingscodes waarin BEANY Coffee voorziet aan individuele klanten, zijn bedoel om nieuwe betalende klanten te werven uit onze eigen directe kring (zoals via social media, e-mail, of van mond tot mond). Deze BEANY Coffee kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze verschaft worden, en/of voor commerciële doeleinden.
 3. Het is niet toegestaan om de merknaam BEANY Coffee, dan wel andere combinaties van onze merknaam, daarmee inbegrepen een verkeerde spelling, te gebruiken voor één en/of meerdere urls en daarmee internetverkeer aan te trekken wat ingezet kan worden om BEANY Coffee kortingscodes te verspreiden.
 4. Elke (poging tot) fraude en/of iedere wijze waarop een niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en/of wordt opgemerkt, leidt ertoe dat BEANY Coffee het gebruik van de kortingscodes zal ontzeggen. Ook behoudt BEANY Coffee zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 5. In het geval van een schending van artikelen 21, 22, 23, behoudt BEANY Coffee zich het recht juridische actie te ondernemen en daartoe de middelen te gebruiken waarin de Nederlandse wet voorziet.
 6. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.
 7. In afwijking van het vorige lid kan BEANY Coffee producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop BEANY Coffee geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 8. Prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.
 9. Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien BEANY Coffee dit bedongen heeft en a. zij het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 10.  Alle prijzen die bij de levering van producten of diensten worden vermeld, zijn exclusief BTW.

Conformiteit en garantie

 1. BEANY Coffee staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door BEANY Coffee, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Besteller ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van BEANY Coffee op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand jegens BEANY Coffee kan doen gelden.

Levering en uitvoering

 1. BEANY Coffee levert overal in Nederland, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar BEANY Coffee mee samenwerkt.
 2. Levering van BEANY Coffee’s producten geschiedt op kosten van BEANY Coffee op het adres dat door Besteller bij bestelling wordt opgegeven als leveradres.
 3. De plaats van levering is het adres dat de Besteller aan het bedrijf heeft opgegeven.
 4. Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar BEANY Coffee gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen.
 5. BEANY Coffee bezorgt op het adres dat de Besteller aangeeft in zijn/haar klantaccount op onze website. Als de Besteller het leveradres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn.
 6.  Als het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan aan de overeenkomst tussen BEANY Coffee en Besteller voldaan worden door de producten aan te bieden bij de buren van het door Besteller aangegeven leveradres, of door de producten af te geven bij het bij het leveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt.
 7.  Als de producten op het moment van persoonlijke overdracht nog niet zijn betaald overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 52 tot en met 60 heeft BEANY Coffee eigendomsvoorbehoud op de producten totdat het koopbedrag volledig betaald is.
 8. BEANY Coffee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en uitvoeren van productorders en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van diensten.
 9. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden zal BEANY Coffee geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Besteller hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Besteller heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 10. In geval van afwijzing krachtens het vorige lid zal BEANY Coffee de door de Besteller gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing, terugbetalen.
 11. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal BEANY Coffee zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Voorafgaand aan de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van BEANY Coffee.
 12.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft het risico van verlies en/of beschadiging van producten bij BEANY Coffee tot het moment van aflevering aan de Besteller.

Termijnen: duur, beëindiging en verlenging

Opzegging

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – BEANY Coffee’s herhaalde bezorging van koffie, kan door de Besteller te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzeggingsregels.
 2. Een Besteller kan de in de voorgaande leden genoemde gesloten overeenkomsten:

Verlenging

Ontbinding

 1. In het geval dat de Besteller zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, niet nakomt, kan BEANY Coffee gebruik maken van verschillende opties om nakoming van Besteller te bewerkstelligen, dan wel de overeenkomst te beëindigen. Deze houden in, en beperken zich niet tot, de volgende acties:
 1. BEANY Coffee zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Besteller te verhalen op de wijzen waarin de Nederlandse wet voorziet.

Betaling

 1. Voor betaling door Besteller aan BEANY Coffee kan Besteller slechts gebruik maken van door BEANY Coffee aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden.
 2. Met het uitvoeren van de eerste betaling via op de website van BEANY Coffee beschikbare betalingsportal, geeft de Besteller BEANY Coffee uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer te innen.
 3.  Betaling door Besteller vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Besteller en BEANY Coffee. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden.
 4. Als de Besteller niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan BEANY Coffee een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening brengen.
 5. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal BEANY Coffee hier een herinnering van versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is BEANY Coffee gerechtigd het door de Besteller afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Besteller.
 6. BEANY Coffee biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.
 7. BEANY Coffee incasseert het bedrag gelijk aan het bedrag van de door de Besteller geplaatste bestelling.
 8. Wanneer Besteller tijdens de looptijd van het abonnement een wijziging verzoekt, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging van het door BEANY Coffee te incasseren bedrag, behoudt BEANY Coffee het recht van de automatische incasso totdat het abonnement door Besteller wordt stopgezet.
 9. De Besteller heeft de plicht om BEANY Coffee tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.

Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BEANY Coffee.
 2. De bij BEANY Coffee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BEANY Coffee binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Besteller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht over een product, een dienst of een dienst na verkoop die BEANY Coffee heeft geleverd, kan ook worden ingediend via het contactformulier op de website. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende BEANY Coffee als naar de Besteller gestuurd.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van BEANY Coffee 

BEANY Coffee
Modemweg 27
3821BS Amersfoort
Nederland

e-mail: hallo@beany.coffee
tel: 030 227 32 56